هزینه تحصیل در روسیه به تومان 2022<span class="rmp-archive-results-widget "><i class=" rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--smile-o rmp-icon--full-highlight"></i><i class=" rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--smile-o rmp-icon--full-highlight"></i><i class=" rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--smile-o rmp-icon--full-highlight"></i><i class=" rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--smile-o rmp-icon--full-highlight"></i><i class=" rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--smile-o rmp-icon--full-highlight"></i> <span>4.8 (7160)</span></span>

هزینه تحصیل در روسیه

نام دانشگاه شهریه به روبل شهریه به دلار شهریه به تومان لومونسف 420,000 6,000 150,000,000 سماشکو مسکو 250,000 3,500 88,000,000 شچنوا مسکو 255,000 3,500 88,000,000 نووسیبیرسک 315,000 4,500 112,000,000 پاولوف سن پترزبورگ 150,000 2,200 55,000,000         نرخ دلار ۲۵ هزار تومان   هزینه تحصیل در رشته های غیر پزشکی در روسیه روسیه […]

تحصیل پزشکی و دنداپزشکی در دانشگاه ملی سن پترزبورگ<span class="rmp-archive-results-widget "><i class=" rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--smile-o rmp-icon--full-highlight"></i><i class=" rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--smile-o rmp-icon--full-highlight"></i><i class=" rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--smile-o rmp-icon--full-highlight"></i><i class=" rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--smile-o rmp-icon--full-highlight"></i><i class=" rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--smile-o "></i> <span>4 (42)</span></span>

اعزام دانشجو به روسیه

تعداد دانشجویان و اساتید دانشگاه دولتی سن پترزبورگ هم اکنون در این دانشگاه 29860 دانشجو و حدود 4000 دانشجوی دکتری در حال تحصیل هستند . این دانشگاه دارای 5401 استاد می باشد که از آنها 2463 نفر دارای مدرک دکتری و 1306 نفر نیز دارای مدرک فوق دکتری می باشند .   شخصیت های معتبر […]

دانشگاه سماشکو مسکو روسیه – اودوکیمووا<span class="rmp-archive-results-widget "><i class=" rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--smile-o rmp-icon--full-highlight"></i><i class=" rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--smile-o rmp-icon--full-highlight"></i><i class=" rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--smile-o rmp-icon--full-highlight"></i><i class=" rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--smile-o rmp-icon--half-highlight js-rmp-replace-half-star"></i><i class=" rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--smile-o "></i> <span>3.6 (42)</span></span>

اعزام دانشجو به روسیه