دانشگاه فدرال کازان<span class="rmp-archive-results-widget "><i class=" rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--smile-o rmp-icon--full-highlight"></i><i class=" rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--smile-o rmp-icon--full-highlight"></i><i class=" rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--smile-o rmp-icon--full-highlight"></i><i class=" rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--smile-o rmp-icon--half-highlight js-rmp-replace-half-star"></i><i class=" rmp-icon rmp-icon--ratings rmp-icon--smile-o "></i> <span>3.7 (41)</span></span>

دانشگاه فدرال کازان

🏛 سال تاسیس دانشگاه فدرال کازان : ۱۸۰۴ میلادی  👩🏻‍🎓 تعداد دانشجویان: ۳۵۰۰۰ / تعداد دانشجویان خارجی: ۵۰۰۰  🔰 تعداد رشته اصلی دانشگاه فدرال کازان: ۱۸ / تعداد دانشکده: ۲۲۱  👨🏻‍🔬تعداد اساتیددانشگاه فدرال کازان در مقاطع مختلف: ۴۰۰۰ 💲 شهریه پادفک روسی دانشگاه فدرال کازان: 195 هزار روبل 💲 شهریه پزشکی و دندانپزشکی به روسی […]