مهاجرت به روسیه – اقامت و کار در روسیه 4.8 (1841)

اعزام دانشجو به روسیه

  نیروی کار متخصص اما اگر شما به عنوان نیروی کار متخصص ویزای کار بگیرید در همان ابتدا به شما ویزای سه ساله داده می شود و مطابق با آن شما می توانید اقامت دایم روسیه را دریافت کنید. البته نیروی کار متخصص باید در لیستی نیروی مورد نیاز در روسیه باشد ( در این […]